People, friends and more (Learn Chinese)

PEOPLE, FRIENDS AND MORE

amor-playa-300713-g

ren2 (renˊ) = PEOPLE (PERSONA)

Nan2ren2 (Nanˊrenˊ) = MAN (HOMBRE)

Nv3ren2 (Nvˇrenˊ) = WOMAN (MUJER)

Peng2you3(pengˊyouˇ) = FRIEND (AMIGO)

Nan2peng2you3 (Nanˊpengˊyouˇ) = BOYFRIEND  (NOVIO)

Nv3peng2you3 (Nvˇpengˊyouˇ) = GIRLFRIEND (NOVIA)