Professions (Learn Chinese)

PROFESSIONS

v_judis

laoˇshi-  = TEACHER

lü`shi-   = LAWYER

fu´wu`yuan´  = WAITER

ji`zheˇ  = JOURNALIST

jia-ting´zhuˇfu`  = HOUSEWIFE

shou`huo`yuan´   = DEPENDENT

jing-liˇ  = MANAGER

gong-ren´  = WORKER

mi`shu-   = SECRETARY

Niˇ zuo` shen´me gong-zuo`? = WHAT IS YOUR JOB?

Gong-zuo` = WORK

Shen´me = WHAT

Zuo` = TO DO

  • EJEMPLOS:

Niˇ xing-qi-tian- gong-zuo`ma? = DO YOU WORK ON SUNDAY?

Xing-qi-tian- = SUNDAY

RULE: “SUBJECT + VERB (TO DO) + JOB + VERB (TO WORK)”

Woˇ zuo` lü`shi- gong-zuo` = I WORK AS A LAWYER

Niˇ zuo` ji`zheˇ gong-zuo` =  I WORK AS A JOURNALIST

Ta` bu gong-zuo`, dan`shi` Ta` shi` jia-ting´zhuˇfu` = SHE DOESN’T WORK, BUT SHE’S A HOUSEWIFE