The interpretation of Dreams (Medium Level)

THE INTERPRETATION OF DREAMS

sueños

In Chinese culture, “dream” has the functions to foresee the future, also to communicate with spirits. Therefore, Chinese likes “oneirocritic” (to interpret dreams). For example, a dream of snakes is a good sign, which represents that you’ll have a windfall recently. A dream of airplane means you’ll probably go on a travel, or starting a new plan. A dream of milk is not that good, it represents you may get sick recently; however a dream of coffin is a good omen, which symbolizes rebirth, and you’ll probably get chances to have a promotion in your job. No matter how your dreams are interpreted, it is just a physiological reality, so you don’t need to be affected by it.

 sue_os_cerebro

 ∞

Meng4 De Jie3 Xi1

Zai4 Zhong1 Guo2 Wen2 Hua4 Li3, “Meng4 Jing4” You3 Yu4 Zhi1 Wei4 Lai2, Yi3 Ji2 Han4 Shen2 Ling2 Gou1 Tong1 De Gong1 Neng2, Yin1 Ci3 Zhong1 Guo2 Ren2 Xi3 Huan1 “Jie3 Meng4”. Bi3 Ru2 Shuo1, Meng4 Dao4 She2 Shi4 Hao3 De Zhao4 Tou2, Dai4 Biao3 Zui4 Jin4 Hui4 Fa1 Cai2. Meng4 Jian4 Fei1 Ji1 Ze2 Biao3 Shi4 Ni3 Ke3 Neng2 Yao4 Qu4 Lu3 Xing2, Huo4 Shi4 Kai1 Shi3 Yi2 Ge Xin1 De Ji4 Hua4. Meng4 Jian4 Niou2 Nai3 Shi4 Bu4 Hao3 De, Dai4 Biao3 Zui4 Jing4 Ke3 Neng2 Hui4 Sheng1 Bing4; Dan4 Meng4 Jian4 Guan1 Cai2 Fan3 Er2 Shi4 Ge Ji2 Meng4, Xiang4 Jeng1 Ni3 De Cong2 Sheng1, Ke3 Neng2 Zai4 Gong1 Zuo4 Shang4 Hui4 Huo4 De2 Sheng1 Qian1 De Ji1 Hui4. Wu2 Lun4 Jie3 Meng4 De Jie2 Guo3 Ru2 He2, Meng4 Jing4 Ji3 Shi4 Zheng4 Chang2 De Sheng1 Li3 Xian4 Xiang4, Bu4 Xu1 Yao4 Yin1 Wei4 Jie3 Meng4 Er2 Ying3 Xiang3 Zi4 Ji3 De Xin1 Qing2.

≡ BY IRIS ≡