BRAISED BEEF TENDERLOIN CHUNKS (Recipes)

BRAISED BEEF TENDERLOIN CHUNKS

紅燒牛腩食譜 (hong2 shao1 niu2 nan3 shi2 pu3) 

BraisedBeefInWine2(72dpi)_IMG_3688-thumb-540x303-103924

Ingredients: 材料 (cai2 liao4):

a catty (600g) beef tenderloin牛腩一斤 (600公克) (niu2 nan3 yi1 jin1 (liou4 bai3 gong1 ke4))

2 potatoes 馬鈴薯兩個 (ma3 ling2 shu3 liang3 ge)

1 carrot 紅蘿蔔一根 (hong2 luo2 bo yi4 gen1)

1 onion 洋蔥一顆 (yang2 cong1 yi4 ke1)

2 tomatoes 番茄兩顆 (fan1 qie2 liang3 ke1)

INGREDIENTes

Seasoning: 調味料 (tiao2 wei4 liao4):

butter 20g 牛油20公克 (niu2 you2 er4 shi2 gong1 ke4)

rice wine 150ml米酒150毫升 (mi3 jiu3 yi1 bai3 wu3 shi2 hao2 sheng1)

3 tablespoons of ketchup 番茄醬三大匙 (fan1 qie2 jiang4 san1 da4 chi2)

salt and crystal sugar to taste 鹽和冰糖適量yen2 han4 bing1 tang2 shi4 liang4)

Procedures: 作法 (zuo4 fa3):

1. Stir fry chopped onions with butter. 用牛油炒香洋蔥 (yong4 niu2 you2 chao3 xiang1 yang2 cong1)

sarten

2. Put beef tenderloin into the frying pan after the butter is melted. 待牛油溶化後,將牛腩放進鍋中 (dai4 niu2 you2 rong2 hua4 hou4, jiang1 niu2 nan3 fang4 jing4 guo1 zhong1)

trocitos

3. Fry until the beef tenderloin turns into white. 將牛腩煎至表面變白 (jiang1 niu2 nan3 jian1 ji4 biao3 mien4 bian4 bai2)

cocico

4. Add in ketchup, salt and crystal sugar, keep frying until the seasonings are well mixed. 加入番茄醬、鹽和冰糖,繼續煎至調味料混合均勻 (jia1 ru4 fan1 qie2 jiang4, yen2 han4 bing1 tang2, ji4 xu4 jian1 ji4 tiao2 wei4 liao4 hun4 he2 jun1 yun2)

contomate

5. Put all fried ingredients and chopped vegetables into a big pot. 將所有煎好的食材與切塊蔬菜一起放入大鍋中 (jiang1 suo3 you3 jian1 hao3 de shi2 cai2 yu3 qie1 kuai4 shu1 cai4 yi4 qi3 fang4 ru4 da4 guo1 zhong1)

caca

6. Add the rice wine and water. Make sure the water is enough to cover down all ingredients. 加入米酒和水,水量需蓋過食材 (jia1 ru4 mi3 jiu3 han4 shui3, shui3 liang4 xu1 gai4 guo4 shi2 cai2)vino

forma

7. Cover the lid and stew the ingredients for about an hour, braise until the water is slightly reduced. “The braised beef tenderloin chunks” is done! 蓋上鍋蓋悶煮食材約一小時,燉至鍋內的水稍微收乾。紅燒牛腩就完成囉! (gai4 shang4 guo1 gai4 men1 zhu3 shi2 cai2 yue1 yi4 xiao3 shi2, dun4 ji4 guo1 nei4 de shui3 shao1 wei2 shou1 gan1, hong2 shao1 niu2 nan3 jiu4 wan2 cheng2 luo1!)

final

“The braised beef tenderloin chunks” is done!

≡ BY Iris ≡