Proverb List (Chinese Culture)

PROVERB LIST 

Nepal36_500x330as

 

 • 吃得苦中苦(chi1de2ku3zhong1ku3),方为人上人(fang1wei2ren2shang4ren2) = No pains, no gains.

 

 • 有志者事竟成(you2zhi4zhe3shi4jin4cheng2) = Where there is a will, there is a way.

 

 • 天无绝人之路(tian1eu2jue2ren2zhi1lu4) = Heaven will always leave a door open. 

 

 • 今日事(jin1ri4shi4),今日毕(jin1ri4bi4) =Never put off till tomorrow what you can do today. 

 

 • 苦尽甘来(ku3jin4gan1lai2) = Pain of the past is a pleasure. 

 

 • 天生我才必有用(tian1shen1wo3cai2bi4you3yong4) =All things in their being are good for something.

 

 • 心如所愿(xin1ru2suo3yuan4),无事不成(wu2shi4bu4cheng2) =Nothing is impossible to a willing heart.

 

 • 我坚信我一定能成功(wo3jian1xin4wo3yi2ding4neng2cheng2gong1) = I feel such as strong that I can make it.

 

 • 与其诅咒黑暗(yu3qi2zu3zhou4hei1an4),不如燃起蜡烛(bu4ru2ran2qi3la4zhu2) = Better to light one candle than to curse the darkness.

 

 • 良药苦口(ku3kou2liang2yao4),忠言逆耳(zhong1yan2ni4er3) =A good medicine tastes bitter.

 

 • 千里之行始于足下(qian1li3zhi1xing2shi3yu2zu2xia4) = a thousand-li journey begins with the first step–the highest eminence is to be gained step by step.

 

 • 人之初性本善(ren2zhi1chu1xin4ben3shan4) = Man’s nature at birth is good.

 

 • 瑞雪兆丰年(rui4xue3zhao4feng1nian20) = A timely snow promises a good harvest.

 

 • 时间就是金钱(shi2jian1jiu4shi2jin1qian2) = Time is money.