Airport Conversation (Medium Conversations)

Aeroplano sobre las nubes - plane over the clouds

TOURIST

Ni3 hao3, qing3wen4 ni3 neng2 bang1 wo3 ma? = Hi, can you help me?

SECURITY GUARD

Nin2 xu1yao4 shen2me? = What do you need?

TOURIST

Ni3 hao3, Wo3 shi4 you2ke4, Wo3 bu4zhi1 dao4 na3ge shi4 wo3de hu4zhao4 = Excuse me, I’m a tourist, I don’t know which is my passport.

Zhe4 shi4 wo3de ji4piao4 = This is my plane ticket.

SECURITY GUARD

Zhe4 shi4 ni3de hu4zhao4 = This is your passport.

TOURIST

Hao3 ba! = Agree!

Hai3guan1 zai4 na2li3? = Where is the customs?

SECURITY GUARD

Na4li4, Ni3 dei3 you4 zhuan3 = There, you have to turn right.

TOURIST

Shi4 zai4 ru4kou3 pang2bian1 ma? = Is it beside the entrance?

SECURITY GUARD

Dui4 = Yes.

TOURIST

Zai4 na3li3 qu3 xing2 li3? = Where can i pick my luggage?

SECURITY GUARD

Xing2li3 zai4 hai3guan1 pang2bian1 qu3 = The luggage is picked beside the customs.

Nin2 hai2 xu1yao4 shen3 me ma1? =Do you need something more?

TOURIST

Shi4 de = Yes.

Wo3 gai1 zen3me qu4 Chengdu? = How should i go to Chengdu?

Wo3 gai1 qu4wen4 xun2 chu4 hai2 shi4 lü3xing2she4? =  Do i have to go to an information point or to a travel agency?

SECURITY GUARD

Ni3 dei3 qu4 wen4 xun2 chu4 = You have to go to an information point.

TOURIST

Na4 shi4 zai4 na2 er2? =Where is it?

SECURITY GUARD

 Shi4 zai4 zi4dong4qu3kuan3ji1 pang2 bian1 =It is beside the ATM.

TOURIST

Xie4xie = Thank you.

SECURITY GUARD

Xian4 zai4 zheng4 zai4 xia4xue3, Ni3 shen3 me2shi2hou4 yao4 qu4 Chengdu? = Now it is snowing, when do you have to go to Chengdu?

TOURIST

Wo3 dei3 ming2tian1 jiu4 qu4  yin1wei4 wo3 zhi1qian2 yu4ding4 le yi1 ge4 bin1 guan3. Wo3 yao4 qu4 zhu4 yi1 ge4 wan3shang4 = I have to go tomorrow because i have booked in a small hotel. I want to stay one night.

SECURITY GUARD

Ming2tian1 zhe4ge4 shi2 hou4 hui4 xia4yu3  = Tomorrow at this time will be raining.

TOURIST

Hao3 ba! Xie4xie4. Zai4jian4 = Ok. Thank you. Bye!

SECURITY GUARD

 Bu2 yong4 xie4 zai4 jian4 = Your welcome. Bye!

Zhu4 nin2 lǚ3 tu2 yu2 kuai4! = Have a nice trip!

≡ BY George ≡