Third Proveb List (Chinese Culture)

THIRD PROVERB LIST

Consejochinos

  •  Love is a lamp, while friendship is the shadow. When the lamp is off, you will find the shadow everywhere. Friend is who can give you strength at least.

 爱情是灯,友情是影子,当灯灭了,你会发现你的周围都是影子。朋友,是在最后可以给你力量的人。(ai4qing2shi4deng1,you3qing2shi4ying3zi1,dang1deng1mie4le,ni3hui4fa1xian4ni3de1zhou1wei2dou1shi4ying3zi1. Peng2you3,shi4zai4zui4hou4ke2yi3gei3ni3li4liang4de1ren2.)

 

  • Don’t forget the things you once owned. Treasure the things you can’t get. Don’t give up the things that belong to you and keep those things in memory.

曾经拥有的,不要忘记。不能得到的,更要珍惜。属于自己的,不要放弃。已经失去的,留作回忆。

(ceng2jing1yong1you3de1,bu2yao4wang4ji4. Bu4neng2de2dao4de1,geng4yao4zheng1xi1. Shu3yu2zi4ji1de1,bu2yao4fang4qi4. Yi3jing1shi1qu4de1,liu2zuo4hui2yi4).

 

Western proverbs or phrases:

  • The unexamined life is not worth living. — Socrates

  · 混混噩噩的生活不值得过。(hun1hun1e4e4de1sheng1huo2bu4zhi2de2guo4) — 苏格拉底(su1ge2la1di3)

  • The only limit to our realization of tomorrow will be our doubts of today .(Franklin Roosevelt , American president)

  实现明天理想的唯一障碍是今天的疑虑(shi1xian4ming2tian1li3xiang3de1wei2yi1zhang4ai4shi4jin1tian1de1yi2lv4)。– 罗斯福(luo2si1fu2)