Seafood & Meat (Learn Chinese)

Hǎi xiān and Ròu lèi 

carne-roja

Hǎi xiān = Seafood

Ròu lèi = Meat

Niú ròu = Beef

Yáng ròu = Lamb

Zhū ròu = Pork

jī rōu = Chicken

Yā ròu = Duck

= Fish

Lóng xiā = Lobster

n wén yú = Salmon

Xiā = Shrimp

Páng xiè = Crab

Yóu yú =Cuttlefish

Zhāng yú = Octopus

mǔ lì = Oyster

Shàn bèi =Scallop

Bào yú = Abalone

Hǎi shēn = Sea cucumber