Parts of the body[1] (Learn Chinese)

 

PARTS OF THE BODY [1]

qu_ying

  • shen1ti3 = body
  • tou2 = head

 

  • lian3 =face


tou2ding3 = the top (crown)of the head

tai4yang2xue4 = temple

 


lian3jia2 = cheek


quan2gu3 = cheekbone

 

  • fa4 = hair

 

 

  • yan3jing1 = eye

 


mei2mao2 = eyebrow


jie2mao2 =eyelash


yan3pi2 = eyelid


yan3qiu2 = eyeball


tong2kong3 = pupil

 

  • er3duo1 = ear

 

  • bi2zi = nose

 


bi2kong3 = nostril


bi2qiang1 = nasal cavity


bi2liang2 = bridge of the nose

 

  • kou3\ zui3 = mouth


chun2 = lip


she2 = tongue


ya2 = tooth(teeth)